Ακαδημία

Πιστοποίηση για Αξιολόγηση Επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσας

“Η Superior Air δέχεται φοιτητές Erasmus+ για εκπαίδευση και εξέταση στην αγγλική γλώσσα στον τομέα της αεροπλοΐας. Εικόνα: 898089536. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσης και εξέτασης σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εντός του προϋπολογισμού του Erasmus+.”

“Η Superior Air είναι εξουσιοδοτημένο Κέντρο Δοκιμασίας Αγγλικής Γλώσσας. Μπορούμε να παρέχουμε εξετάσεις για όλα τα επίπεδα της αγγλικής γλώσσας στην αεροπλοΐα.”

Aviation English Exam (Εξέταση Αγγλικών Αεροπλοΐας )

Σχετικά με την εξέταση

“Η εξέταση AvEn είναι πιστοποιημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (HCAA) και παρέχεται από μια καταξιωμένη εταιρεία με εξαιρετικό ιστορικό στην ποιότητα και την εκπαίδευση, την Superior-air. Η διεξαγωγή των εξετάσεων επιθεωρείται ετησίως, γι’ αυτό και τηρούνται πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η εξέταση AvEn έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επικοινωνιακής ικανότητας στην ομιλία και την ακοή σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την αεροπλοΐα, στη φωνητική επικοινωνία και στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το Doc 9835. Η γλώσσα που αξιολογείται περιλαμβάνει τόσο συνομιλίες μέσω ραδιοτηλεφωνίας, φρασεολογία πιλότου και ελεγκτή κίνησης, τον αεροναυτικό ρητορικό λόγο, όσο και την απλή αγγλική γλώσσα. Η εξέταση AvEn εκθέτει τους υποψηφίους σε καθημερινές και μη καθημερινές καταστάσεις με βάση την πραγματική γλώσσα και τους εμπλέκει σε διαδραστικές ασκήσεις ρόλων και προσομοιώσεις βασισμένες σε λειτουργίες που απαιτούνται από επαγγελματίες της αεροπορίας.

Η εξέταση AvEn δεν έχει περιορισμούς ηλικίας ή απαιτήσεις για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Ωστόσο, απαιτεί γνωριμία με τον αεροπορικό περιβάλλον. Οι πολλαπλές εκδόσεις της εξέτασης αναφέρονται σε μαθητές PPL με ελάχιστη εμπειρία στις πτήσεις, σε επαγγελματίες εκπαιδευτές πιλότους, σε κατόχους ATPL(A/H) και CPL(A/H), κατόχους Instrument Rating, πιλότους αερογραμμών, πιλότους αεροπορίας, πιλότους drone και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
Το τεστ AvEn περιλαμβάνει άμεση εξέταση σύμφωνα με την παράγραφο «6.2.7.1 of Doc. 9835», όπου ο υποψήφιος αλληλεπιδρά πραγματικά με έναν συνομιλητή, το δείγμα της ομιλίας τους καταγράφεται και στη συνέχεια αξιολογείται διπλά. Σε περιπτώσεις διαφωνίας στην αξιολόγηση, το δείγμα αξιολογείται από έναν τρίτο αξιολογητή.
Το επίπεδο 4 είναι το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για να θεωρηθεί κάποιος ασφαλής στην αεροπορική κοινότητα, και είναι ο ελάχιστος βαθμός που απονέμεται ανάμεσα στις έξι ενότητες της κλίμακας αξιολόγησης της ICAO (Δομή, Ροή, Αλληλεπίδραση, Λεξιλόγιο, Προφορά, Κατανόηση).

Περιγραφή της εξέτασης

Η εξέταση AvEn αξιολογεί τα έξι επίπεδα της ICAO, συμπεριλαμβανομένου του ανωτάτου επιπέδου 6. Η εξέταση AvEn αποτελείται από τέσσερα μέρη που εξετάζουν τη γλωσσική παραγωγή μέσω προφορικών εργασιών και τη γλωσσική κατανόηση μέσω ακουστικών εργασιών. Οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής δεν εξετάζονται. Η κατανόηση ακρόασης και η προφορική εκφραστικότητα αξιολογούνται τόσο μέσω προσωπικών επαφών όσο και μέσω επαφών που δεν περιλαμβάνουν αντικειμενική παρουσία, σε περιβάλλοντα εργασίας που σχετίζονται με την αεροπορία. Η διάρκεια του τεστ είναι τουλάχιστον τριάντα λεπτά, 15 λεπτά για την αξιολόγηση της προφορικής έκφρασης και 15 λεπτά για την αξιολόγηση της ακουστικής κατανόησης. Η κατανόηση της ακρόασης αξιολογείται ξεχωριστά από την προφορική έκφραση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το περιεχόμενο της εξέτασης

Το πρώτο μέρος του τεστ στοχεύει στην εξέταση της απλής αγγλικής. Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή και τις προσωπικές εμπειρίες των υποψηφίων. Ο συνομιλητής πρέπει να επιλέξει από μια ποικιλία ερωτήσεων που αφορούν το προφίλ των υποψηφίων. Αναμένεται από τον υποψήφιο να παρουσιάσει τον δικό του τρόπο επικοινωνίας απαντώντας στις ερωτήσεις με ευκρίνεια και πληρότητα.

Από το δεύτερο μέρος και μετά, το τεστ γίνεται πιο συγκεκριμένο στην αεροπορία, αξιολογώντας την επάρκεια στη φρασεολογία, στην επικοινωνία R/T και στην απλή αγγλική σε ποικίλες καθημερινές και μη καθημερινές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος της εξέτασης περιλαμβάνει μια εργασία που προσομοιάζει μια καθημερινή κατάσταση στην οποία ένας πιλότος ενδέχεται να βρεθεί. Συνδυάζει την ακουστική κατανόηση ενός ηχητικού αρχείου, που συνήθως είναι αρχείο ATIS (Automatic Terminal Information Service). Σε αυτό το σημείο, ο πιλότος καλείται να αναζητήσει τέσσερις πληροφορίες που απαιτούνται, από το ηχογραφημένο μήνυμα, όπως το υψόμετρο της πτήσης, τυχόν εμπόδια στο διάδρομο, καιρικές συνθήκες, αλλαγή διαδρομής. Το τρίτο μέρος της εξέτασης περιλαμβάνει μια εργασία ρόλου που εξελίσσεται σε μια κατάσταση μη προσωπικής επαφής και συγκεκριμένα σε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ ενός πιλότου και ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, όπου ο υποψήφιος καλείται να επιλύσει μία παρεξήγηση και να προσφέρει διευκρινίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις προς τον ελεγκτή ή τον πιλότο προκειμένου να ανακτήσει τις απουσιάζουσες πληροφορίες για την πτήση του και, τελικά, να επιλύσει τυχόν παρεξηγήσεις που προέκυψαν. Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει μια εργασία μη προσωπικής επαφής, η οποία εξετάζει διάφορες δεξιότητες, κυρίως την κατανόηση, την επικοινωνία R/T και τη δυνατότητα αποτελεσματικής μετάδοσης μια τηλεφωνικής κλήσης κινδύνου υπό πίεση. Η εργασία προσομοιάζει μια μη καθημερινή αεροπορική κατάσταση, όπου ένα αγνοούμενο αεροσκάφος μεταδίδει ένα μήνυμα με τη θέση του και τις πληροφορίες σχετικά με την έκτακτη ανάγκη του. Ο υποψήφιος είναι ο πιλότος μιας πτήσης που περνά από κοντά και ακούει το μεταδιδόμενο μήνυμα. Ο υποψήφιος πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα που μεταδόθηκε από το αεροσκάφος σε ανάγκη στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και να μεταφέρει πίσω στο αεροσκάφος σε ανάγκη τις οδηγίες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτό το σημείο, ο υποψήφιος αξιολογείται για την ικανότητά του/της να χρησιμοποιεί τη φρασεολογία στην R/T και την απλή αγγλική και για τη δυνατότητά του/της να διατηρεί έναν κατανοητό τρόπο επικοινωνίας μέσω της ραδιοσυχνότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Για ένα παράδειγμα AvEn εξέτασης απευθυνθείτε στο info@superior-air.gr

Απαιτήσεις και οδηγίες για να λάβετε την AvEn εξέταση

Η εξέταση του AvEn τεστ μπορεί να δοθεί από κατόχους PPL, ATPL, CPL, UAV, ΑTC ή φοιτητές. Όσον αφορά τους φοιτητές και πιλότους τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, απαιτείται η εξοικείωση με τον αεροπορικό περιβάλλον και την ορολογία της αεροπλοΐας για την απόκτηση του ελάχιστου επιπέδου ICAO 4. Εάν έχετε περιορισμένη επαφή με την αεροπορία, τότε θα πρέπει να εγγραφείτε σε ένα από τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας για την αεροπορία που προσφέρουμε πριν προχωρήσετε στην εξέταση. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων απαιτεί περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες. Ο υποψήφιος πρέπει να απενεργοποιήσει το κινητό τηλέφωνο του πριν εισέλθει στη εξέταση. Τα τηλέφωνα σε λειτουργία σίγασης ή λειτουργία πτήσης δεν γίνονται δεκτά. Για να περάσει κάποιος την εξέταση, απαιτείται βαθμολογία 4 στα 6, στις έξι βασικές ενότητες (ροή, προφορά, αλληλεπίδραση, κατανόηση, λεξιλόγιο και δομή). Παρακαλώ, βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις έξι περιγραφές που καθορίζει ο ICAO εδώ. Η συνολική βαθμολογία της εξέτασης είναι η χαμηλότερη βαθμολογία που κάποιος λαμβάνει σε μία από τις έξι ενότητες. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι πολύ αδύναμος στην προφορά αλλά εξαιρετικά καλός σε όλες τις άλλες ενότητες, η αδυναμία του στην προφορά μπορεί να τον κάνει να αποτύχει. Αντίθετα, αν κάποιος επιθυμεί να λάβει βαθμό 6, τότε απαιτείται 6 σε κάθε μία από τις έξι ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη βαθμολογία που λαμβάνει κάποιος σε μία από τις περιγραφές καθορίζει το συνολικό αποτέλεσμά του. Είναι σημαντικό να επιδιώκετε υψηλή απόδοση σε όλες τις ενότητες εάν θέλετε να επιτύχετε υψηλή συνολική βαθμολογία. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκές επίπεδο αγγλικής για να περάσετε την εξέταση. Διαφορετικά, ζητήστε από εμάς να σας εγγράψουμε σε ένα από τα μαθήματά μας για την αγγλική γλώσσα της αεροπορίας. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνετος με τη συζήτηση σχετικά με σημαντικά θέματα της αεροπορίας, όπως ο καιρός, οι έκτακτες καταστάσεις, οι αερολιμένες, οι επιβάτες, τα επικίνδυνα αγαθά, τα οχήματα και οι εγκαταστάσεις των αερολιμένων. Σημειώσεις μπορούν να κρατηθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Κύκλος μαθημάτων για την AvEn εξέταση

Ένας επιτυχημένος κύκλος μαθημάτων, παρέχει θετικά συναισθήματα και επηρεάζει την διδασκαλία και τη μάθηση με ευεργετικό τρόπο, παροτρύνοντας τους υποψήφιους όχι μόνο να βελτιώσουν την απόδοσή τους για να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό, αλλά επίσης να βελτιώσουν την ικανότητά τους στα αγγλικά γενικά. Το παραπάνω εκπληρώνεται με το AvEn τεστ και τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας για την αεροπορία που προσφέρει η Superior-Air. Το AvEn τεστ περιλαμβάνει εργασίες με προσομοιώσεις αυθεντικών καταστάσεων και πραγματικές ηχογραφήσεις που ενθαρρύνουν τους υποψηφίους να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, μαζί με μια ποικιλία ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για κάθε επαγγελματία της αεροπορίας. Τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας που παρέχει η Superior-Air, απευθύνονται σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητες για να αποκτήσουν το επίπεδο 4 του ICAO. Τα μαθήματα σχεδιάζονται για να εξασκήσουν την ποικιλία των δεξιοτήτων που εξετάζονται στο AvEn τεστ, με έμφαση στις εξατομικευμένες περιγραφές που ορίζονται από το ICAO.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης των Αξιολογητών

Για το δίκαιο των αποτελεσμάτων και της αξιοπιστίας της εξέτασης και της αξιολόγησης, οι αξιολογητές και οι συνδιαλεγόμενοι που αφορούν στην εξέταση, επιβάλλεται να παρακολουθούν ετήσια εκπαίδευση. Το σεμινάριο εκπαίδευσης αξιολογητών που προσφέρει η Superior-Air πραγματοποιείται διετώς και περιλαμβάνει έναν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο διάρκειας 40 ωρών για την επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των αξιολογητών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι σπουδαστές γνωρίζουν τον Κανονισμό 9835 (Doc 9835), τις έξι Ενότητες Βαθμολόγησης ICAO και τις Ολιστικές Περιγραφές του ICAO. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις έξι ενότητες εξηγούνται λεπτομερώς, με πραγματικά παραδείγματα. Η αρχική εκπαίδευση των αξιολογητών περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση με γλωσσικά δείγματα για κάθε ένα από τα έξι επίπεδα της ICAO, όπου και περιγράφονται να τυπικά γλωσσικά χαρακτηριστικά του κάθε επίπεδου. Τέλος, η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την κοινή αξιολόγηση των γλωσσικών δειγμάτων, για τυπικούς σκοπούς. Ο στόχος της εκπαίδευσης αξιολογητών είναι η συνεπής εφαρμογή της κλίμακας αξιολόγησης. Η συνέπεια στην αξιολόγηση μετριέται σε όρους μεταξύ αξιολογητών (Doc. 9835, παράγραφος 6.3.4.1). Η συνέπεια του αξιολογητη αφορά τη δυνατότητα ενός αξιολογητή να αξιολογεί διάφορα δείγματα ομιλίας με συνέπεια. Η αρχική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση αξιολογητών της Superior-Air δομείται γύρω από αυτούς τους στόχους μέσω εκτενούς πρακτικής και βαθμολόγησης.

Το σεμινάριο εκπαίδευσης αξιολογητών διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, διαρκεί 40 ώρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 5 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών στην Superior-air. Τα τέλη συμμετοχής στο σεμινάριο ξεκινούν από 600 ευρώ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειάζεστε.

Request A Quote